Fascination About ภาวะเศรษฐกิจไทย

ดูหน้าหลักภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

วางแผนการเงิน เครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับฐานะสินทรัพย์และหนี้สินของภาคสถาบันการเงินที่มีกับภาคเศรษฐกิจ

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย

รายงานเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินในด้านต่าง ๆ

ข้อมูลสถิติที่สะท้อนกิจกรรมหรือภาวะต่าง ๆ ของภาคเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน และสถาบันการเงิน ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ธปท.

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรวจสอบข้อมูลของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้ภาคครัวเรือนปรับตัวได้อย่างยั่งยืน

ค้นหากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่ ธปท. ใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงกฎหมายที่ ธปท.

โครงสร้างตลาดการเงินไทย ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินและตลาดพันธบัตร การพัฒนาและมาตรฐานตลาดการเงิน หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน การบริหารเงินสำรอง ภาวะเศรษฐกิจไทย ระบบการชำระเงิน

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับธุรกรรมในตลาดเงิน และตลาดทุน

ไม่สร้างภาระแก่ภาคธุรกิจและประชาชนเกินความจำเป็น และยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายและกฎเกณฑ์

รักษาระดับราคาไม่ให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไป เพื่อดูแลให้ระบบเศรษฐกิจการเงินเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *